Naturprod vetëm produkte natyrore shëndetësore me shpërndarje në Shqipëri | produkte cilësore
Përzgjedhja e qytetit
Zgjidhni qytetin që ju nevojitet
Rreth orës, çdo ditë
 • 🏠
 • Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Kjo Marrëveshje përcakton kushtet e përdorimit nga Përdoruesit e materialeve dhe shërbimeve të faqes (këtu e tutje - »Faqja»).

Përdoruesit - individët (përfshirë përfaqësuesit e personave juridikë) që kanë aftësinë për tu njohur nga ana vizive me informacionin e postuar në sit.

Administrata e sitit është mbajtësi i të drejtave të autorit të faqes.

 1. Kushtet e përgjithshme
  1. Përdorimi i materialeve dhe shërbimeve të Faqes rregullohet nga normat e legjislacionit aktual të vendit: Shqiperia.
  2. Kjo Marrëveshje është një ofertë publike. Duke hyrë në materialet e sitit, Përdoruesi konsiderohet të ketë aderuar në këtë Marrëveshje.
  3. Kur përdorni burimet e sitit që kërkojnë sigurimin e të dhënave personale, është e nevojshme të regjistroheni përdoruesin në sit. Veprimet e regjistrimit kryhen në përputhje me ligjin në fuqi.
  4. Administrata e Faqes ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të njëanshme kushtet e kësaj Marrëveshjeje në çdo kohë. Ndryshime të tilla hyjnë në fuqi pas 3 (Tre) ditë nga data e postimit të versionit të ri të Marrëveshjes në faqen e internetit. Nëse Përdoruesi nuk pajtohet me ndryshimet e bëra, ai është i detyruar të refuzojë hyrjen në Sajt, të ndalojë përdorimin e materialeve dhe shërbimeve të Sajtit.
  5. Administrata e Faqes mund të vendosë për Përdoruesit shpërndarjen e informacionit në lidhje me porositë, oraret e punës në zyrë, promovime të vazhdueshme dhe informacione të tjera të nevojshme. Buletini kryhet me anë të sms-ve, mesazheve shtytëse ose postës elektronike. Informacioni i nevojshëm i kontaktit sigurohet nga Përdoruesi gjatë regjistrimit.

 2. Kushte të tjera
  1. Të gjitha mosmarrëveshjet e mundshme që lindin ose lidhen me këtë Marrëveshje do të zgjidhen në përputhje me legjislacionin aktual të vendit: Shqiperia.
  2. Asgjë në Marrëveshje nuk mund të kuptohet si vendosja midis Përdoruesit dhe Administratës së Faqes të marrëdhënieve të agjencisë, marrëdhëniet e partneritetit, marrëdhëniet e përbashkëta të veprimtarisë, marrëdhëniet personale të punës ose ndonjë marrëdhënie tjetër që nuk parashikohet shprehimisht nga Marrëveshja.
  3. Njohja nga gjykata e çdo dispozite të Marrëveshjes si e pavlefshme ose jo subjekt i zbatueshmërisë nuk sjell pavlefshmëri të dispozitave të tjera të Marrëveshjes.
  4. Mosveprimi nga ana e Administratës së Faqes në rast të shkeljes nga ndonjë prej Përdoruesve të dispozitave të Marrëveshjes nuk e privon Administratën e Faqes nga e drejta për të ndërmarrë veprime të përshtatshme të mëvonshme në mbrojtje të interesave të tyre dhe mbrojtjen e të drejtës së autorit për materialet e Faqja e mbrojtur në përputhje me legjislacionin.

Përdoruesi konfirmon se është njohur me të gjitha klauzolat e kësaj Marrëveshje dhe i pranon ato pa kushte.